Dekanter

AG1702400 - Dekanter Hit
Dekanter Hit
ab
AG1708807 - Dekanter mit Fingermulde
Dekanter mit Fingermulde
ab
AG1709315 - Karaffe Aurum
Karaffe Aurum
ab